Zekerheden

Zekerheden

Bij Fortus Capital vinden we het van belang om voldoende zekerheden voor onze beleggers in te bouwen. Bij leningnemers vestigen we daarom zekerheidsrechten om de financiële stabiliteit en het vertrouwen van onze investeerders te waarborgen. Deze zekerheden kunnen verschillen per lening, afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden van de geldnemer. Hieronder vindt u een overzicht van de zekerheidsrechten die we kunnen vestigen.

Let op: De beschikbaarheid en toepassing van specifieke zekerheden zijn afhankelijk van de leningnemer en worden in elk individueel geval zorgvuldig beoordeeld. Het vermelden van zekerheden impliceert niet automatisch dat al deze zekerheden in van toepassing zijn. Vaak is het vestigen van enkele zekerheden al voldoende.

Met hoofdelijke aansprakelijkheid in privé is de geldnemer persoonlijk verantwoordelijk voor de volledige schuld. Dit betekent dat in geval van betalingsachterstand Fortus Capital beslag kan leggen op het privévermogen van de geldnemer. De mate van materiële waarde kan variëren, afhankelijk van de bezittingen van de geldnemer in verhouding tot het leenbedrag.

Hypotheekrecht (HY) is een zekerheidsrecht dat wordt gevestigd op een registergoed, zoals een woning of een schip. Het geeft ons als leninggever het recht om het onderpand gedwongen te verkopen indien de geldnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder dat daarvoor een uitspraak van een rechter nodig is. Als het onderpand eenmaal is verkocht, heeft Fortus Capital het recht om als eerste de opbrengst te verhalen op de uitstaande vordering, nog vóór andere crediteuren.

De rangorde van het hypotheekrecht is van belang. Een eerste hypotheekhouder heeft voorrang op tweede en derde hypotheekhouders. Het hypotheekrecht wordt vastgelegd in een hypotheekakte. De uitbetaling van de lening vindt plaats via de derdengeldenrekening van de notaris bij het passeren van de hypotheekakte.

Het pandrecht is een zekerheidsrecht op roerende zaken, zoals bedrijfsinventaris, voorraden, vorderingen, banksaldi, intellectueel eigendom, verzekeringen, huurpenningen en aandelen. Bij wanbetaling van de geldnemer kan Fortus Capital het onderpand executoriaal verkopen, zonder tussenkomst van een rechter. Het pandrecht wordt vastgelegd in een pandakte, waarbij de Stichting Zekerheden van Fortus Capital optreedt als pandhouder namens onze investeerders. De (balans)waarde van de betreffende activa wordt periodiek geüpdatet en geregistreerd bij de Belastingdienst.

De depotregeling fungeert als een tijdelijke buffer om eventuele gemiste betalingen op te vangen. Hierdoor worden geplande uitbetalingen aan investeerders niet vertraagd. De geldnemer is verplicht het depot zo snel mogelijk aan te vullen. Het depotbedrag is gelijk aan twee maandtermijnen en wordt ingehouden op de uit te keren hoofdsom. Zodra alle betalingsverplichtingen zijn voldaan, wordt het depot automatisch verrekend met de laatste twee termijnen van de lening.
Een borgstelling biedt extra garantie doordat een persoon of bedrijf bereid is (een deel van) de betalingsverplichting over te nemen als de geldnemer in gebreke blijft. FortusCapital beoordeelt de materiële waarde van de borg en hanteert dezelfde kredietwaardigheidscriteria als voor de geldnemer.


Met een positieve hypotheekverklaring stemt de geldnemer ermee in om op verzoek van Fortus Capital mee te werken aan het vestigen van een hypotheekrecht. Stichting Obligatiehoudersbelangen van Fortus Capital fungeert als hypotheekhouder namens onze investeerders.


Een negatieve hypotheekverklaring (NH) legt vast dat er geen additioneel hypotheekrecht aan andere financiers zal worden verstrekt naast de bestaande hypothecaire inschrijving(en) en dat er binnen de huidige hypothecaire inschrijving(en) geen aanvullende leningen zullen worden afgesloten. Deze verklaring beperkt de geldnemer in het uitbreiden van zijn schuldenlast op het onderpand waarop reeds een hypotheek rust. Het doel van de negatieve hypotheekverklaring is om de zekerheid van de investeerders te waarborgen en ervoor te zorgen dat er geen andere schuldeisers worden bevoordeeld ten koste van de investeerders van Fortus Capital.


De positieve/negatieve hypotheekverklaring combineert de positieve en negatieve aspecten van een hypotheekverklaring. Hiermee stemt de geldnemer in met het vestigen van een hypotheekrecht ten behoeve van Fortus Capital, terwijl tegelijkertijd beperkingen worden opgelegd aan het verstrekken van extra hypotheekrechten aan andere financiers en aanvullend lenen binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 

Indien de geldnemer een overlijdensrisicoverzekering heeft, kan deze worden verpand. In geval van overlijden wordt de uitkering van de verzekering ter beschikking gesteld aan de pandhouder. Het bedrag waarop de pandhouder recht heeft, is beperkt tot de nog openstaande vordering. Hoewel dit pandrecht niet bij de Belastingdienst wordt geregistreerd, is het wel zichtbaar op de verzekeringspolis van de geldnemer.


Een bankgarantie is een contract waarin een bank onvoorwaardelijk en onherroepelijk garandeert een bepaald bedrag te betalen aan de begunstigde, indien daarop aanspraak wordt gemaakt. Zolang de bankgarantie van kracht is en ten gunste van de investeerders van Fortus Capital staat, kan deze niet eenzijdig worden ingetrokken door de geldnemer. De gegarandeerde gelden worden geblokkeerd op een rekening, zodat de geldnemer ze niet voor andere doeleinden kan gebruiken.


Aandeelhouders (B.V.), vennoten (V.O.F.), bestuurders (Stichting) of ondernemers (Eenmanszaak) kunnen een non-onttrekkingsverklaring ondertekenen. Hiermee verklaren zij dat ze bijvoorbeeld geen dividenden zullen uitkeren, geen/beperkte managementfee zullen onttrekken of geen kapitaal zullen terugstorten. Dit helpt de geldstromen beheersbaar te houden en verkleint het risico op een te krappe vrije cashflow.


Een achterstellingsverklaring (AV) houdt in dat de geldnemer ervoor kiest om andere lopende leningen achter te stellen ten opzichte van de lening van Fortus Capital. Deze achterstelling kan alleen plaatsvinden met de instemming van de schuldeiser(s) van de andere lening(en). Met een achterstellingsverklaring krijgt de vordering van Fortus Capital voorrang op die van de andere schuldeiser(s). Dit betekent dat bij eventuele betalingsproblemen of het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen, Fortus Capital als eerste wordt terugbetaald voordat de andere schuldeiser(s) aanspraak maken op hun vordering.

De exacte voorwaarden en afspraken met betrekking tot de achterstellingsverklaring worden in een overeenkomst vastgelegd. Hierin worden de specifieke condities bepaald waaraan de geldnemer moet voldoen om af te mogen lossen op de andere lening(en) en worden mogelijke scenario’s en oplossingen besproken om ervoor te zorgen dat de betalingsverplichtingen aan Fortus Capital te allen tijde kunnen worden nagekomen.

Bij Fortus Capital begrijpen we dat het vestigen van zekerheden belangrijk is om het vertrouwen van onze investeerders te waarborgen. De specifieke zekerheden die worden ingezet, kunnen variëren afhankelijk van de unieke situatie van elke leningnemer. We streven ernaar om een passende en evenwichtige set zekerheden te creëren die de belangen van zowel investeerders als leningnemers beschermt.

 

Heeft u een vraag? Laat het ons weten...