Fortus

010 - 499 48 66


Zekerheden Lening Uitgifte

Bij Fortus is het creëren van voldoende zekerheden voor onze investeerders van essentieel belang. Daarom stellen we bij leningnemers zekerheidsrechten in om zowel de financiële stabiliteit als het vertrouwen van onze beleggers te versterken. Afhankelijk van de specifieke situatie en behoeften van de leningnemer, kunnen de soorten zekerheden variëren. Hieronder treft u een lijst aan van mogelijke zekerheidsrechten die wij kunnen vestigen. Per situatie kijken wij naar het risicoprofiel en wordt bepaald welke zekerheden gesteld moeten worden.

Belangrijk om te weten is dat de beschikbaarheid en de implementatie van specifieke zekerheden afhangen van de leningnemer en per geval zorgvuldig worden overwogen. Het noemen van deze zekerheden betekent niet dat ze automatisch op elke situatie van toepassing zijn; vaak is het vestigen van een aantal zekerheden al toereikend.

Bij een hoofdelijke aansprakelijkheid in privé draagt de leningnemer persoonlijke verantwoordelijkheid voor het volledige schuldbedrag. Dit houdt in dat Fortus, bij een betalingsachterstand, het recht heeft om beslag te leggen op het privévermogen van de leningnemer. De waarde van dit vermogen kan uiteenlopen, afhankelijk van de persoonlijke bezittingen van de leningnemer in relatie tot de omvang van de lening.

Hypotheekrecht (HY) is een vorm van zekerheidsrecht dat wordt gevestigd op onroerend goed, zoals een huis, of op roerend registergoed, zoals een schip. Dit recht geeft ons, de leningverstrekker, de bevoegdheid om het onderpand gedwongen te verkopen als de geldnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder dat we daarvoor een rechterlijke uitspraak nodig hebben. Wanneer het onderpand is verkocht, heeft Fortus het recht om als eerste de opbrengsten te claimen voor de openstaande schuld, nog voordat andere schuldeisers aan bod komen.

De positie van het hypotheekrecht in de rangorde is cruciaal. Een eerste hypotheekhouder heeft altijd voorrang boven degenen die een tweede of derde hypotheekrecht hebben. Dit recht wordt officieel vastgelegd in een hypotheekakte. De lening wordt uitbetaald via de derdengeldenrekening van de notaris op het moment dat de hypotheekakte wordt getekend.

Pandrecht is een vorm van zekerheidsrecht dat rust op roerende zaken. Dit kan variëren van bedrijfsinventaris, voorraden, en vorderingen tot banksaldi, intellectueel eigendom, verzekeringen, huurinkomsten, en aandelen. Mocht de geldnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan heeft Fortus  het recht om over te gaan tot executoriale verkoop van het onderpand, zonder dat hier een rechterlijke tussenkomst voor nodig is. Het vastleggen van dit recht gebeurt via een pandakte, waarin de Stichting Zekerheden van Fortus als pandhouder optreedt namens onze investeerders. De waarde van de verpande activa wordt regelmatig bijgewerkt en vastgelegd, ook bij de Belastingdienst, om zo de balanswaarde actueel te houden.

De depotregeling dient als een tijdelijke reserve om eventuele betalingsachterstanden op te vangen, zodat uitbetalingen aan investeerders geen vertraging oplopen. De geldnemer heeft de plicht om dit depot zo snel mogelijk weer aan te vullen. Het bedrag in het depot staat gelijk aan de waarde van twee maandelijkse termijnbetalingen en wordt in mindering gebracht op de te betalen hoofdsom. Wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, wordt het depot automatisch in mindering gebracht op de laatste twee termijnen van de lening.

Een borgstelling verstrekt een aanvullende zekerheid, waarbij een individu of onderneming zich verbindt om (een deel van) de betalingsverplichtingen op zich te nemen, mocht de geldnemer niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. Bij Fortus evalueren we zorgvuldig de financiële draagkracht van de borg en passen dezelfde criteria voor kredietwaardigheid toe als die we gebruiken voor de geldnemer.

Door een positieve hypotheekverklaring af te geven, gaat de geldnemer akkoord om, op verzoek van Fortus, mee te werken aan het vestigen van een hypotheekrecht. De Stichting Obligatiehoudersbelangen van Fortus treedt hierbij op als hypotheekhouder namens onze investeerders.

Een negatieve hypotheekverklaring (NH) houdt in dat de geldnemer zich verplicht om geen nieuwe hypotheekrechten aan andere financiers te verstrekken op het vastgoed dat reeds onder hypothecaire inschrijving(en) valt. Daarnaast belooft de geldnemer geen extra leningen af te sluiten binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Deze verklaring beperkt de geldnemer in het verder belasten van het onderpand met extra schulden. Het primaire doel van de negatieve hypotheekverklaring is het beschermen van de investeerders bij Fortus, door te verzekeren dat er geen andere schuldeisers voorrang krijgen op de belangen van onze investeerders.

De positieve/negatieve hypotheekverklaring is een combinatie die zowel de toestemming voor het vestigen van een hypotheekrecht ten gunste van Fortus omvat, als de beperkingen op het verlenen van additionele hypotheekrechten aan andere financiers en het aangaan van extra leningen binnen de huidige hypothecaire inschrijving(en). Met deze verklaring verbindt de geldnemer zich enerzijds aan het meewerken aan het vestigen van een hypotheekrecht voor Fortus, en legt hij zich anderzijds vast om de schuldenlast op het onderpand, waar al een hypotheek op rust, niet verder te verhogen.

 

Als de geldnemer over een overlijdensrisicoverzekering beschikt, kan deze verzekering verpand worden. Dit betekent dat bij overlijden van de geldnemer, de uitkeringsbedrag van de verzekering direct beschikbaar wordt gesteld aan de pandhouder. Het recht van de pandhouder op dit bedrag is gelimiteerd tot de hoogte van de resterende schuld. Dit type pandrecht wordt niet bij de Belastingdienst geregistreerd, maar de verpanding wordt duidelijk aangegeven op de verzekeringspolis van de geldnemer.

Een bankgarantie is een overeenkomst waarbij een bank zich committeert om, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, een bepaald bedrag uit te betalen aan de begunstigde als hier aanspraak op wordt gemaakt. Wanneer een bankgarantie ten bate van Fortus investeerders is gesteld, kan deze niet zonder meer worden opgezegd door de geldnemer. De onder deze garantie vallende gelden worden op een aparte rekening vastgezet, waardoor de geldnemer deze middelen niet voor andere doeleinden kan aanwenden.

Aandeelhouders van een B.V., vennoten van een V.O.F., bestuurders van een stichting, of ondernemers van een eenmanszaak hebben de mogelijkheid om een non-onttrekkingsverklaring te ondertekenen. Door deze verklaring af te leggen, committeren zij zich ertoe geen dividenden uit te keren, slechts beperkte of geen managementvergoedingen te onttrekken, of geen kapitaal terug te storten. Dit beleid draagt bij aan het beheersbaar houden van de geldstromen binnen de onderneming en vermindert het risico op een tekort aan vrije cashflow.

Een achterstellingsverklaring (AV) betekent dat de geldnemer akkoord gaat met het principe dat andere bestaande leningen ondergeschikt worden gemaakt aan de lening van Fortus. Deze regeling kan alleen worden geïmplementeerd met goedkeuring van de schuldeisers van die andere leningen. Door een achterstellingsverklaring te ondertekenen, verzekert de geldnemer dat de vordering van Fortus voorrang heeft boven die van andere schuldeisers. Dit houdt in dat, mocht de geldnemer financiële problemen ondervinden of niet in staat zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, Fortus als eerste wordt terugbetaald, nog voordat andere schuldeisers hun deel opeisen.

De details en specifieke afspraken rondom de achterstellingsverklaring worden duidelijk vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst specificeert de voorwaarden waaraan de geldnemer moet voldoen om betalingen te kunnen doen op de overige leningen, en bespreekt verschillende scenario’s en oplossingen om te waarborgen dat aan de betalingsverplichtingen jegens Fortus altijd wordt voldaan.

Investeren in een van onze vastgoedfondsen?

Download onze brochure